KOGENERATORY DLA OBIEKTÓW

SZPITALE - HOTELE - SANATORIA - OŚRODKI WYPOCZYNKOWE I REHABILITACYJNE - DOMY POMOCY - PARKI WODNE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE - MARKETY I INNE

WYTWARZANIE PRĄDU NIE ZALEŻY OD POGODY I PORY DOBY, DZIAŁA PRZEZ CAŁY ROK, STOSOWNIE DO POTRZEB, TEŻ W NOCY

Duże oszczędności dzięki unikniętemu zakupowi prądu z sieci

ZWROT UŻYTKOWNIKOWI DO 3 LAT LUB SPŁATA W RATACH CZĘŚCIĄ OSZCZĘDNOŚCI

Szukasz dobrego zainwestowania?
Sfinansuj szpitalowi instalację kogeneratora, możesz zyskać zwrot nawet powyżej 20%.


Kogenerator zasilany gazem ziemnym, włączony za licznikiem rozliczeniowym, wytwarza energię elektryczną do własnego zużycia w obiekcie. Prąd wytworzony z gazu jest 4 razy tańszy niż kupowany z sieci. Energia z sieci wraz z dostawą, kosztuje dla firm (netto) ponad 70 gr/kWh. Własne wytworzenie to koszt 17 gr/kWh, czyli ponad 50 gr taniej. Kogenerator rocznie przynosi kilkadziesiąt tysięcy złoty oszczędności i wytwarza nawet połowę zużywanego w obiekcie prądu.

MIKROKOGENERACJA to jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w małym wysokosprawnym urządzeniu. Jest to innowacyjna technologia wykorzystania gazu ziemnego prowadzona w agregatach kogeneracyjnych określanych też nazwą kogenerator. Do prawidłowego działania konieczne jest jednoczesne zapotrzebowanie na ciepło i prąd

Energia z sieci jest droga, bo nie jest wykorzystywane ciepło ze spalania węgla a przesyłanie prądu na duże odległości powoduję stratę jego energii. Gaz ziemny nie traci energii przy przesyle rurociągami i spalanie jest znacznie czystsze. Kogenerator wytwarza prąd na miejscu, nie ma strat energii przy przesyłaniu i dodatkowo wykorzystywane jest powstające ciepło.

kogeneracja

Kogeneracja jest wspierana ustawą „O promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji”. Poza korzyścią bezpośrednią ustawa przewiduje tzw. premię gwarantowaną.

Najkorzystniejszymi lokalizacjami są obiekty o zapotrzebowaniu na ciepło i prąd w długim okresie czasu. W parkach wodnych, obiektach noclegowych, zwłaszcza z wyżywieniem nawet poza sezonem grzewczym występuje zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody i na energię elektryczną wieczorem.

kogeneracja

Kogeneratory produkowane są w Polsce. Wykonujemy analizy techniczne i ekonomiczne. W ramach prowadzenia postępowania zajmujemy się sprawami formalnymi, projektowaniem, dostawą, instalacją i pozwoleniem na używanie kogeneratorów.

Działanie nasze poparte jest dziesięcioletnią praktyką w wykonywaniu urządzeń kogeneracyjnych i jeszcze dłuższą praktyką w instalacjach elektrycznych, grzewczych i gazowych.

JAK DZIAŁAMYW obiektach zainteresowanych kogeneracją wykonujemy bezpłatny audyt energetyczny służący określeniu opłacalności instalowania kogeneratora. Analizujemy zużycie energii na podstawie rachunków i prowadzimy działania w celu określenia szczegółowego, godzinowego zapotrzebowania na prąd w dłuższym okresie czasu tzw. profil zużycia enerii.

kogeneracja

Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię elektryczną zostaje opracowana i przedstawiona symulacja efektów ekonomicznych pracy kogeneratora.

Prowadzimy stały nadzór eksploatacyjny nad sprawnością działania instalacji i serwisujemy ją
Działamy w obrębie do 150 km od Jeleniej Góry i poszukujemy przedstawicieli w innych rejonach

OFERTAOferujemy kompleksowe działania prowadzące do uruchomienia kogeneratora w obiekcie. Wybór urządzenia odpowiedniej mocy dokonywany jest spośród kogeneratorów o mocach elektrycznych 16; 20; 25; 30 kW. Zapewniają one moc grzewczą w zakresie 34 do 62 kW. W miarę potrzeby mogą być zainstalowane dwa lub kilka kogeneratorów do pracy kaskadowej.

Możliwe są warunki finansowe, w których użytkownik dokonuje symbolicznej opłaty wstępnej. Spłata odbywa się okresowo z części uzyskiwanych oszczędności. Użytkownik zarabia na czysto od pierwszego miesiąca. Obiekt ma ciepło w cenie dotychczasowej, jak wcześniej z kotła gazowego a prąd z kogeneratora taniej przynajmniej o 20% w stosunku do ceny prąd z sieci. Pozostała część oszczędności spłaca zainwestowane środki. Kogenerator jest opomiarowany licznikami gazu, ciepła i prądu. Po uzgodnionym okresie kogenerator przechodzi nieodpłatnie na własność użytkownika.

kogeneracja

Taka oferta instalacji kogeneratorów jest korzystna finansowo i nie jest obciążona rygorami wynikającymi z procedury towarzyszącej dotacjom uzyskiwanym w ramach pomocy publicznej, niemniej z takiego wsparcia też może korzystać.

Ostateczny koszt kogeneratora z instalacją jest nawet poniżej połowy kosztów urządzeń obecnie oferowanych na polskim rynku przez zagranicznych producentów.

OSZCZĘDNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU KOGENERATORA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 30 KWPracując kogenerator pobiera z sieci gaz. Z części pobranego gazu wytwarza prąd o mocy 30 kW a z reszty 60 kW mocy cieplnej. Ciepło wytworzone w kogeneratorze jest wprowadzane do obiegów grzewczych obiektu przez co kocioł gazowy pobiera mniej gazu. Koszt gazu zużytego na wytwarzanie ciepła jest taki sam z kogeneratorem jak był gdy ciepło pochodziło tylko z kotła. Sprawność energetyczna kogeneratora jest analogiczna jak kotła gazowego.

Energia kWh dodatkowo pobranego gazu, ponad ilość gazu pierwotnie zużytwanego w całości jest przetwarzana na kWh prądu. W ciągu jednej godziny 30 kWh prądu wytwarzane jest ze zużycia 30 kWh znacznie tańszego gazu. Obiekt unika pobierania z sieci 30 kWh prądu co przynosi istotne oszczędność.

Rodzaje elektrycznych taryf rozliczeniowych dla firm - przykładowe.

Taryfa C11 jednakowa przez całą dobę dla mniejszych odbiorców, do 40kW mocy umownej

Taryfa C21 jednakowa przez całą dobę dla poboru przy mocy umownej ponad 40 kW

Taryfa B11 dla obiektów zasilanych z własnej stacji transformatorowej

Od stycznia 2021 koszt prądu wzrósł o tzw. opłatę mocową 7,62 gr/kWh, doliczaną do dystrybucji przez 15 godzin na dobę, jednakowo dla wszystkich taryf i u wszystkich operatorów

tabelka1

TABELA Ceny prądu wg cenników standardowych regionalnych operatorów: Tauron (na południu) i Energa (na Pomorzu), ceny netto, jednostka gr/kWh.
Ceny dotyczą energii i dostawy jako składników zmiennych, zależnych od ilości pobranej energii.
Dodatkowo doliczane są opłaty stałe niezależne od zużycia.

tabelka2

TABELA Cena gazu netto w ofercie standardowej PGNiG. Zaokrąglając, cena gazu z drystrybucją, bez opłat stałych, jest nie większa niż 17 gr/kWh

Oszczędności Zakładajac pracę kogeneratora mocą znamionową 30 kW tylko przez połowę czasu w okresie roku tj. 4400 godzin ( rok ma 8760 godzin) oszczędności na unikniętym zakupu prądu z sieci wyniosą blisko 70 tys zł. Kogenerator może też pracować dłużej! Według danych rzeczywistych w szpitalu posiadającym 280 łóżek kogenerator 30 kW pracował w ciągu 2020 roku 6564 godziny w przeliczeniu na moc znamionową. Jest możliwość weryfikacji.

(cena unikniętego zakup prądu - cena gazu) x moc koge. x czas pracy = oszczędność
( 0,70 - 0,17 ) zł/kWh x 30 kW x 4400 h = 69960 zł

Dla porównania:

Instalacja fotowoltaiczna aby przyniosła blisko 70 tys. zł rocznie zysku musiałaby mieć moc znamionową ponad 90 kW. Wytwarza prąd zależnie od pogody, pory doby i od pory roku. Koszt inwestycji to ponad 250 tys. zł tj. 2 razy tyle ile równoważny ekonomicznie kogenerator. Dodatkowo taka instalacja fotowoltaiczna wymaga sporej powierzchni terenu i o wiele wiecej uzgodnień w procesie inwestycyjnym niż instalacja kogeneratora.

Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w produkcji kogeneratorów

BAZA WIEDZY
( pliki pdf. do pobrania )